GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Kiekebox maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Kiekebox. Je kan deze voorwaarden downloaden [link] en printen [link].

Artikel 1 – Definities 

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Jij/je: de ouder(s) en/of voogd(en) die de Kiekebox bestellen voor hun kind(eren), degene die de Kiekebox cadeau geeft en/of degene die de Kiekebox cadeau ontvangt voor zijn kind;

Kiekebox: de dienst bestaande uit de levering van een maandelijkse box met knutsel-, experiment- en spelmaterialen rondom een bepaald thema en een instructieboekje voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Doel van de Kiekebox is om spelen en leren te combineren;

Materiaal: al het materiaal en alle informatie in de Kiekebox en op de Website, waaronder – maar niet beperkt tot – de knutselmaterialen, het instructieboekje en de daarin vervatte teksten en illustraties, en de teksten en het video-, audio- en beeldmateriaal op de Website;

Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Onze/ons/wij: de eenmanszaak Kiekebox (KvK-nummer: 74783685);

Overeenkomst: de overeenkomst die je met ons sluit wanneer je de Kiekebox bestelt;

Privacy Statement: het privacy statement van Kiekebox, beschikbaar via [, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden;

Website: de website van Kiekebox zoals bereikbaar via www.kiekebox.com en alle onderliggende pagina’s, alsmede de Kiekebox Facebook-pagina www.facebook.com/kiekebox/)

Artikel 2 – Algemeen

Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en worden tijdens het onder je aandacht gebracht. Indien je de Kiekebox blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om de Kiekebox niet meer te gebruiken.

De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden die jij hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst en (gebruik van) de Kiekebox

De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling te plaatsen op de Website en bevestiging van de bestelling door ons per e-mail. De verschillende abonnementen en bijbehorende voorwaarden en prijzen zijn vermeld op de Website.

Het is mogelijk om een account aan te maken op de Website. In dat geval ben je zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je inloggegegevens. Kiekebox mag ervan uitgaan dat je daadwerkelijk degene bent die zich aanmeld met jouw inloggegevens.

Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van de Website en/of de Kiekebox verricht.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om:

  • de Kiekebox te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
  • de (inhoud van de) Kiekebox en de Materialen door te verkopen en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • inbreuk te maken op onze rechten en/of de rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten, portretrechten, en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan de Kiekebox of de Website, dan wel die de Website ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen;

Wij behouden ons het recht voor om de Kiekebox aan te passen en/of procedurele en technische wijzingen en/of verbeteringen door te voeren, zonder dat dit kan leiden tot enig recht van jou op schadevergoeding en/of restitutie en/of aansprakelijkheid van ons.

Je aanvaardt dat de Website en de Kiekebox alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals je die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Wij sluiten uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Kiekebox, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 4 – Prijs en betaling

Voor de verschillende Kiekebox-abonnementen gelden de prijzen die op het moment van bestellen worden gehanteerd en aangegeven op de Website.

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in Euro, inclusief BTW en verzendkosten en zullen voor de totstandkoming van de Overeenkomst aan jou worden gecommuniceerd.

De wijze van betaling is afhankelijk van het jouw gekozen abonnement en geschiedt op de wijze en binnen de termijnen zoals vermeld op de website.

Als je hebt gekozen voor betaling per automatische incasso, machtig je Kiekebox om het verschuldigde bedrag van het door jou opgegeven bank- of girorekeningnummer af te schrijven.

Het staat ons vrij de dienstverlening en/of de levering van de Kiekebox op te schorten, (tijdelijk) te beperken, of te staken en/of de Overeenkomst te ontbinden indien je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet.

Indien het door jou verschuldigde bedrag niet van de door jou opgegeven rekening kan worden afgeschreven, dan wel je niet binnen de overeengekomen termijn tot betaling overgaat, ben je automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim ben je rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Wij kunnen de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal € 40,-.

Artikel 5 – Levering

De Kiekebox wordt iedere maand afgeleverd op het door jou opgegeven adres, nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste afleveradres bij het plaatsen van je bestelling. Als je verhuist, dien je je nieuwe adres schriftelijk aan ons mede te delen door een e-mail te sturen naar info@kiekebox.com.

Verwachte leverdata- en tijden zijn slechts indicatief en nimmer fataal. Wij streven ernaar de Kiekebox maandelijks rond hetzelfde tijdstip te verzenden.

De Kiekebox en het Materiaal blijft eigendom van ons, totdat jij alle bedragen die je aan ons verschuldigd bent, volledig hebt voldaan.

Het risico van verlies of beschadiging van de Kiekebox gaat op jou over op het moment dat de Kiekebox in jouw feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Kiekebox, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website en het Materiaal, berusten bij ons of onze licentiegevers.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geven wij je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en het gebruik van de Kiekebox, waaronder het Materiaal, enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder deze licentie is uitdrukkelijk niet begrepen het recht om de door ons verstrekte informatie, de Kiekebox, het Materiaal en/of de Website te kopiëren en/of elders te publiceren. Gebruik van de Kiekebox of het Materiaal voor commerciële doeleinden is enkel toegestaan wanneer wij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op, of identiek zijn aan, enig teken waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Je zal het Materiaal en/of de Website niet downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaarmaken voor andere doeleinden dan genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 7 – Privacy

Tijdens jouw gebruik van de Kiekebox, verstrek je (persoons)gegevens aan ons. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement [ en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt, afhankelijk van het door jou gekozen abonnement, aangegaan voor drie maanden of een jaar.Daarnaast is het mogelijk om een maand uit te proberen (ProefBox),

Wanneer je hebt gekozen voor een abonnement van drie maanden of een jaar, wordt de Overeenkomst van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij je de Overeenkomst voor het verstrijken van de abonnementsduur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand hebt opgezegd. Dit geldt niet indien je een ProefBox hebt besteld. Na verlenging kan de Overeenkomst te allen tijde door jou worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Opzegging van de Overeenkomst kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@kiekebox.com.

Wij zijn gerechtigd de Overeenkomst met jou op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Kiekebox niet langer geleverd kan worden of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

Artikel 9 – Klachten en retourzendingen

Aanmerkingen of klachten over de Kiekebox dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Kiekebox aan ons kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van jou ter zake van gebreken in de Kiekebox.

Als je consument bent, kun je binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de eerste Kiekebox de Overeenkomst ontbinden en de Kiekebox retourneren aan ons. Onder consument wordt hier verstaan de gebruiker die een natuurlijk persoon is en gebruik maakt van de Kiekebox voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Wij kunnen vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht die reden(en) op te geven. Wij zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding van ontbinding, het betaalde bedrag terugstorten.

Je bent verplicht om gedurende de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de Kiekebox en met de verpakking. Je mag de Kiekebox slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Kiekebox vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de Kiekebox slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

Als je gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 11.2, kun je je dit binnen de bedenktermijn doen door middel van een e-mail te sturen naar info@kiekebox.com, of op andere ondubbelzinnige wijze. Wij sturen je onverwijld een ontvangstbevestiging.
Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, ben je verplicht de Kiekebox binnen veertien (14) dagen na de melding bedoeld in artikel 11.4, terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Jij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Kiekebox.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

Artikel 10 – Garanties en vrijwaringen

Je erkent en aanvaardt dat de Kiekebox uitsluitend geschikt is voor kinderen vanaf 4 jaar en dat de Kiekebox bedoeld is om onder toezicht van volwassenen te worden gebruikt op een manier die passend is bij de leeftijd van het betrokken kind. Je garandeert dat je dit toezicht zult (laten) houden.

Je vrijwaart ons tegen alle aanspraken, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van de in artikel 12.1 genoemde garantie.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Kiekebox. Wij geven echter geen garanties ter zake.
Jij bent jegens aansprakelijk voor, en vrijwaart ons volledig tegen, alle schade en kosten die wij lijden lijdt of maken ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Gebruiksvoorwaarden door jou, (ii) enig handelen van jou of de onder jouw toezicht vallende kinderen bij het gebruik van de Kiekebox of (iii) een onrechtmatige daad. Alle door ons gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijk voor schade als gevolg van het aanbieden van de Kiekebox, uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
Indien wij aansprakelijk zijn jegens jou voor schade uit welke hoofde dan ook, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die je lijdt als gevolg van een aan ons toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of anderszins. De totale aansprakelijkheid van Imagine IC onder de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het maandelijkse bedrag dat je aan ons hebt betaald voor de Kiekebox.

Wij zijn in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons zelf of onze leidinggevenden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 – Overmacht

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door ons indien sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van de voor de levering van de Kiekebox cruciale medewerkers, tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden of leveranciers, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 13 – Diversen

Op deze Gebruiksvoorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van de Kiekebox is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen tussen jou en ons worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Wij zijn gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Wij mogen onze rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien (sub)licentiëren en/of overdragen aan derden.
Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijf je aan het overblijvende gedeelte verbonden. Wij zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.